AetsveldGrill BBQ Party Catering 
 

Algemene Voorwaarden van AetsveldGrill

 

 

Geldig vanaf 22 Augustus 2019.

Artikel 1. Toepasselijkheid

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AetsveldGrill, offertes en overeenkomsten. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht aanvaard de opdrachtgever te toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Offertes en Overeenkomst

2.1 Alle door of namens AetsveldGrill gedane offertes zijn 4 weken geldig, tenzij anders vermeld.

2.2 Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

2.3 Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding per mail van de offerte. Afwijkingen van de offerte binden AetsveldGrill alleen als die afwijkingen door AetsveldGrill schriftelijk of per mail bevestigd zijn.

2.4 AetsveldGrill behoudt zich het recht voor opdrachten waarvan zij vindt dat die in strijd zijn met de wet of de goede zeden te annuleren zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vorm van vergoeding van eventueel geleden schade.

2.5 Opdrachtgever kan tot 7 dagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan AetsveldGrill. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 75% van het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 3.1 van overeenkomstige toepassing is.

 

Artikel 3 Annulering

3.1 AetsveldGrill aanvaard annuleringen van verstrekte opdrachten enkel onder de navolgende voorwaarden:

a) Bij annulering tot 14 dagen voor de dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 75% van de overeengekomen totale prijs aan AetsveldGrill te betalen.

b) Bij annulering tot 7 dagen voor de dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 90% van de overeengekomen totale prijs aan AetsveldGrill te betalen.

c) Bij annulering minder dan 7 dagen voor de dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 100 % van de overeengekomen totale prijs aan AetsveldGrill te betalen.

3.2 Annulering kan uitsluitend per mail met leesbevestiging of schriftelijk gebeuren.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 Indien de prijs van de door AetsveldGrill gebruikte goederen na het verstrekken van de opdracht met meer dan 10 % toenemen dan mag AetsveldGrill deze kosten extra in rekening brengen. Dit geeft opdrachtgever niet het recht tot ontbinding of annulering van de overeenkomst.

4.2 Bij overschrijding van het aantal vooraf opgegeven gasten zal per gast het totaal bedrag van de opdracht gedeeld door het aantal vooraf opgegeven gasten extra in rekening worden gebracht.

4.3 Alle benoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.

4.4 Reiskosten boven de 25 km zijn € 50,00 en worden apart op de offerte, bevestiging vermeld. 

 

Artikel 5 Betaling

5.1 De betaling dient te geschieden binnen 14 werkdagen na factuurdatum.

5.2 AetsveldGrill is gerechtigd om 50% van de overeengekomen prijs als aanbetaling te vragen te betalen uiterlijk 30 dagen voor de datum waarop de opdracht wordt uitgevoerd of als dat later is binnen 24 uur na totstandkoming van de overeenkomst.

5.3 Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na factuurdatum.

5.4 Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden maakt AetsveldGrill aanspraak op vergoeding van de kosten van rechtsbijstand als bedoeld in artikel 6:96 BW lid 2 sub c. Moet AetsveldGrill een gerechtelijke procedure starten om betaling te krijgen dan zullen de daaraan verbonden kosten ook aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.5 AetsveldGrill heeft het recht om zekerheid te vragen voor betaling. Weigert opdrachtgever die zekerheid te stellen dan heeft AetsveldGrill het recht de opdracht te annuleren zonder dat er aanspraak kan worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding.

5.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.

 

Artikel 6 Uitvoeren opdracht

6.1 AetsveldGrill geeft uitvoering aan de opdracht op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en aantallen.

6.2 Opdrachtgever garandeert dat AetsveldGrill alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren. Alle nodige faciliteiten worden gratis ter beschikking gesteld. 6.3 AetsveldGrill behoudt zich het recht voor om de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

6.4 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met AetsveldGrill voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft AetsveldGrill het recht de nakoming van alle verplichtingen op te schorten en de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan AetsveldGrill verschuldigd is, terstond opeisbaar.

6.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

6.6 AetsveldGrill heeft het recht om een half uur voor of na het overeengekomen tijdstip de bestelde goederen te leveren. AetsveldGrill heeft het recht om de goederen in deelpartijen te leveren. Opdrachtgever dient bij aflevering de goederen direct in ontvangst te nemen. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen om de goederen in ontvangst te nemen, dan is AetsveldGrill gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee AetsveldGrill aan de leveringsplicht heeft voldaan.

6.7 Opdrachtgever biedt AetsveldGrill ter plaatse de mogelijkheid te werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.

 

Artikel 7 Klachten

7.1 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etenswaren binnen 1 uur na levering aan AetsveldGrill te melden

7.2 Andere klachten zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 8 werkdagen na uitvoering van de opdracht.

7.3 Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 AetsveldGrill is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van AetsveldGrill.

8.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van AetsveldGrill, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht.

8.3 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

8.4 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook als de huur door bemiddeling van AetsveldGrill tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door AetsveldGrill of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt AetsveldGrill geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart AetsveldGrill voor alle aanspraken van derden te zake.

8.5 AetsveldGrill is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

 

Artikel 9 Eigendom goederen

9.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door AetsveldGrill ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven bezit en/of eigendom van AetsveldGrill.

9.2 Indien goederen van AetsveldGrill achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan AetsveldGrill geretourneerd worden.

9.3 Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan AetsveldGrill tegen kostprijs worden vergoed.

 

Artikel 10 Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen AetsveldGrill en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen met betrekking tot door AetsveldGrill gedane offertes en de met AetsveldGrill gesloten overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.


Contact
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram